Aanmeldprocedure

Wij bieden onderwijs-zorg-arrangementen onder de naam Floreren en maatwerkovereenkomsten aan . Hieronder staat een kort stappenplan van de aanmeldprocedure. Onderaan de pagina staat de volledige beschrijving. 

Arrangement Floreren

Op maat samengestelde groepsbegeleiding voor het kind.

Ieder kind heeft ontwikkelrecht. Als het een kind niet lukt om (voltijd) te functioneren binnen het basisonderwijs, kan het bij Floor en Fauna begeleiding krijgen. Wij begeleiden kinderen tussen de 6 en 13 jaar die intensieve hulp nodig hebben in hun ontwikkeling.

Wij bieden het kwetsbare thuiszittende kind (weer) dagbesteding of het (dreigende of deels) thuiszittende kind wat lucht en ontspanning naast (deeltijd) onderwijs op de stamschool. Wij zijn het Flexibele tussenstation waar het kind door middel van diverse activiteiten op adem kan komen, met Fun (plezier) kan ontwikkelen én kan Floreren. Ons einddoel is om alle kinderen na begeleiding bij Floor en Fauna op passend onderwijs te laten instromen en dat zij daarnaast weer deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Bij het arrangement Floreren is sprake van een onderwijs-zorgarrangement (oza). Hierbij werken wij samen met het kind, zijn ouders/verzorgers, de school en de verwijzer. Dit gebeurt op basis van één kind en één plan.

In het zorgplan komt het doel te staan waaraan gewerkt wordt, de vorm van begeleiding beschreven, de voortgang van de begeleiding en ontwikkeling van het kind, de regelmatige evaluaties worden erin genotuleerd en gemaakte afspraken worden hierin bevestigd.

Plaatsingsprocedure

Fase 1: Aanmelden

Floor en Fauna is een plek waar een kind komt voor ter overbrugging tot plaatsing/deelname op een passende onderwijsplek. JGH/de verwijzer overlegt met het kind en zijn ouders/verzorgers wat de best passende aanpak is. Het kind en zijn ouders/verzorgers verkennen diverse initiatieven voor thuiszitters, die JGH/de verwijzer aan hen voorlegt. Als zij beslissen dat Floor en Fauna in hun ogen de best passende plek is, neemt JGH/de verwijzer of de ouders/verzorgers telefonisch contact op met Floor en Fauna over de mogelijkheid tot plaatsing.

Als naast ouders/verzorgers, JGH/de verwijzer ook positief staat tot het verstrekken van een indicatie (Persoons Gebonden Budget) of verleningsbesluit (Zorg In Natura) vanuit de WMO, wordt het intakeformulier op de website van Floor en Fauna ingevuld. Floor en Fauna neemt dan binnen 5 werkdagen contact op voor het maken van een afspraak voor het intakegesprek.

Fase 2: Intake

Tijdens het intakegesprek zijn er 2 medewerkers van Floor en Fauna aanwezig (waaronder de mogelijke toekomstige vaste begeleider van het kind), het kind, de ouders/verzorgers en soms de verwijzer. Bij kinderen onder de 8 jaar is het kind niet aanwezig bij dit gesprek en volgt er op een ander moment een kennismaking met het kind en ouders/verzorgers. Bespreekpunten in dit gesprek zijn: de hulpvraag en de doelen waaraan tijdens de begeleiding bij Floor en Fauna gewerkt gaat worden. Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers betrokken zijn en worden tijdens het verblijf van het kind bij Floor en Fauna.

Aan het eind van het gesprek of daarna wordt met JGH/de verwijzer afgesproken welke vorm de begeleiding van het kind gaat krijgen en hoeveel dagdelen/uren het betreft.

Fase 3: Intern overleg Floor en Fauna

Na intern overleg belt Floor en Fauna ouders/verzorgers binnen 5 werkdagen terug met het bericht of het kind plaatsbaar is bij Floor en Fauna of niet. Daarna wordt het Zorgplan opgesteld, met het kind en ouders/verzorgers doorgenomen en ondertekend.

Fase 4: Plaatsing

De plaatsing van kinderen bij Floor en Fauna verloopt zorgvuldig. Het bieden van een plek hangt samen met een hoop facetten en luistert nauw. Om elk kind succeservaring op te laten doen, is passende begeleiding nodig. Ons arrangement Floreren wordt voor ieder kind passend gemaakt waarin onderwijs in samenwerking met de school van herkomst (meestal in een latere fase) kan worden geïntegreerd.

Soms wordt besloten tot een proefplaatsing waarbij in de praktijk wordt gekeken of Floor en Fauna de best passende begeleidingsplek is voor het kind.

Volledige beschrijving

Onderstaande stappen zijn gebaseerd op het Handboek Toegang Jeugdhulp (van SBJH). Stap 1, 2 en 3 zullen plaatsvinden voordat Floor en Fauna in beeld komt. Daarna wordt er samengewerkt om het kind de best passende begeleiding te kunnen bieden die het op dat moment nodig heeft.

Hulp zoeken voor het (dreigende of deels) thuiszittende kind

Het kind en zijn ouders/verzorgers zoeken hulp voor het (dreigende of deels) thuiszittende kind en melden zich (via school) bij een verwijzer (JGH, SMW, POH/HA en de jeugdarts).

Stap 1: Vraag verhelderen

Om tot passende hulp te komen, bekijkt de verwijzer samen met het kind en zijn ouders/verzorgers wat er aan de hand is. Welk probleem speelt er? Hoe ernstig is het probleem? Is het kind thuis veilig? Wat kunnen ouders en/of het netwerk zelf oppakken?

Stap 2: Analyse van de zorgen, krachten en wensen

Het kind en zijn ouders/verzorgers bepalen samen met de verwijzer wat ze willen bereiken: welke veranderingen zouden ze graag zien, hoe ziet de situatie er thuis uit als de hulp afgerond is? Als de brede analyse is uitgevoerd, wordt samen met het kind en zijn ouders/verzorgers in kaart gebracht wat ze met de inzet van de hulp willen bereiken. Wat willen ze veranderen? Wanneer is het goed genoeg?

De doelen die worden opgesteld hebben betrekking op de drie uitgangspunten uit de jeugdwet:

  • Gezond en veilig opgroeien;
  • Groeien naar zelfstandigheid;
  • Zelfredzaamheid vergroten om maatschappelijk (naar vermogen) te kunnen participeren.

Als blijkt dat er meer hulp nodig is dan 4 uur per week, zoals bij Floor en Fauna het geval is, kan alleen JGH verwijzen. Dat betekent dat JGH betrokken moet zijn of moet worden en deze casusregie zal nemen.

 

Stap 3: Doelen stellen

Om de doelen op te kunnen stellen, is het belangrijk om te kijken naar wat er nodig is om het maatschappelijk resultaat te behalen.

Vervolgens wordt een aanzet gedaan tot het formuleren van (breed opgestelde) hulpverleningsdoelen. Het kind en zijn ouders/verzorgers zouden met het behalen van deze (realistische) doelen de (realistische) resultaten kunnen bereiken. De doelen worden opgenomen in het ondersteuningsplan. Deze doelen worden in fase 5 aangevuld door Floor en Fauna.

Floor en Fauna komt in beeld. Bovenstaande plaatsingsprocedure wordt in deze stap doorlopen.

Stap 4: Beslissen over hulp

Floor en Fauna is een plek waar een kind komt voor ter overbrugging tot plaatsing/deelname op een passende onderwijsplek. JGH overlegt met het kind en zijn ouders/verzorgers hoe de situatie wordt aangepakt. Het kind en zijn ouders/verzorgers verkennen diverse initiatieven voor thuiszitters, die JGH aan hen voorlegt. Als zij beslissen dat Floor en Fauna in hun ogen de best passende plek is, neemt JGH of de ouders/verzorgers telefonisch contact op met Floor en Fauna over de mogelijkheid tot plaatsing.

Als naast ouders/verzorgers, JGH ook positief staat tot het verstrekken van een indicatie (Persoons Gebonden Budget) of verleningsbesluit (Zorg In Natura) vanuit de WMO, wordt het intakeformulier op de website van Floor en Fauna ingevuld. Floor en Fauna neemt dan binnen 5 werkdagen contact op voor het maken van een afspraak voor het intakegesprek.

 

Tijdens het intakegesprek zijn er 2 medewerkers van Floor en Fauna aanwezig (waaronder de toekomstige vaste begeleider van het kind), het kind, de ouders/verzorgers en soms de verwijzer. Bij kinderen onder de 8 jaar is het kind niet aanwezig bij dit gesprek en volgt er op een ander moment een kennismaking met het kind en ouders/verzorgers. Bespreekpunten in dit gesprek zijn: de hulpvraag en de doelen waaraan tijdens de begeleiding bij Floor en Fauna gewerkt gaat worden. Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers betrokken zijn en worden tijdens het verblijf van het kind bij Floor en Fauna.

Aan het eind van het gesprek of daarna wordt met JGH afgesproken welke vorm de begeleiding van het kind gaat krijgen en hoeveel dagdelen/uren het betreft.

Na intern overleg belt Floor en Fauna ouders binnen 5 werkdagen terug met het bericht of het kind plaatsbaar is bij Floor en Fauna of niet. 

Stap 5: Uitvoeren van hulp

Als het kind plaatsbaar is, wordt het Zorgplan opgesteld, met het kind en ouders/verzorgers doorgenomen en ondertekend.

De plaatsing van kinderen bij Floor en Fauna verloopt zorgvuldig. Het bieden van een plek hangt samen met een hoop facetten en luistert nauw. Om elk kind succeservaring op te laten doen, is passende begeleiding nodig. Ons arrangement Floreren wordt voor ieder kind passend gemaakt waarin onderwijs in samenwerking met de school van herkomst of toekomst (meestal in een latere fase) kan worden geïntegreerd.

Soms wordt besloten tot een proefplaatsing waarbij in de praktijk wordt gekeken of Floor en Fauna de best passende begeleidingsplek is voor het kind.

Stap 6: Evalueren

De hulp die is ingezet, wordt door Floor en Fauna, ouders/verzorgers, de verwijzer en eventuele andere betrokkenen (tussentijds) geëvalueerd. De hulpverleningsdoelen, de bereikte resultaten, de samenwerkingsafspraken en tevredenheid van het kind en zijn ouders worden doorgesproken. Bij de noodzaak tot verlenging of wijziging dient Floor en Fauna een verzoek in bij de gemeente, het Servicebureau of een andere partij.

Stap 7: Afronden

Wanneer ons uiteindelijke doel bereikt is; namelijk terugkeer en volledige plaatsing op passend onderwijs, zullen wij onze begeleiding rustig afbouwen en in overleg met het kind, de ouders/verzorgers, de school, verwijzer en de eventuele andere betrokkenen gaan afronden. Mocht er een andere vorm van begeleiding die Floor en Fauna niet kan bieden of behandeling nodig zijn, zal met alle betrokkenen besproken worden wat daarin het best passend is en de hulpverlening bij Floor en Fauna afgerond en overgedragen  worden.

Bron: Handboek Toegang Jeugdhulp – SBJH